O wspólnocie matek

Matka Boża Pocieszenia

Wspólnota modlitewna matek katolickich pw. Matki Bożej Pocieszenia

Wspólnota modlitewna ma charakter świecki i powstała w celu niesienia duchowej pomocy wszystkich matkom, które każdego dnia wykonują swoją cichą pracę dla Boga, rodzin, społeczeństwa, dla całej ojczyzny. Ideą wspólnoty jest wzajemna modlitwa matek, która dzięki ich przylgnięciu do prawdziwej wiary katolickiej, połączy je siostrzaną nicią miłości macierzyńskiej. Matki modląc się, proszą przede wszystkim o łaski potrzebne do wypełniania powołania żony i matki, a także upraszają pocieszenie we wszystkich trudach i okazują wdzięczności za otrzymane dobra duchowe i materialne. Każda modlitwa jest ofiarowywana za siebie samą oraz za wszystkie matki ze wspólnoty.


         Celem wspólnoty jest pomoc matkom w realizacji ich powołania poprzez modlitwę i posty.

„O co jedna matka się modli, to należy do wszystkich matek; o co się cała wspólnota modli, to spływa na każdą matkę”.

Dołącz do wspólnoty

 1. Kto może należeć do wspólnoty:
  1. żony i matki,
  2. kobiety przygotowujące się do małżeństwa,
  3. kobiety rozeznające swoje powołanie do małżeństwa,
  4. wdowy.
 1. Intencje stałe:
  1. o zgodne z wolą Bożą wypełnianie powołania żony i matki;
  2. o wzrost wiary dla matek, ojców i dzieci;
  3. o prawdziwie katolickie rodziny;
  4. o pocieszenie we wszelkich trudach i przeciwnościach dnia codziennego;
  5. za małżeństwa starające się o dar rodzicielstwa;
  6. za matki oczekujące potomstwa i matki w połogu;
  7. za matki, które utraciły swoje dzieci.
 1. Intencje szczególne – Istnieje możliwość przesłania własnych intencji, które zostaną rozesłane do wszystkich członków wspólnoty z prośbą o włączenie ich do codziennych modlitw.
 1. Obowiązki

         Nasza wspólnota powstała na wzór dawnych Arcybractw Modlitewnych Matek Chrześcijańskich. Stawiając sobie za wzór te pobożne matki chcemy, aby każda z matek starała się, wedle własnej możliwości, codziennie odmówićjedną z podanych w modlitewniku modlitw, a także pamiętała o życiu sakramentalnym i ofiarowywaniu komunii św. w intencji całej wspólnoty. To chwalebne, jeśli matki, w zależności do swoich możliwości, będą też ofiarowywały skromne posty za inne kobiety.

         Zdając sobie jednak sprawę z mnogości prac, które każda matka musi wykonać każdego dnia, wypełnianie codziennego obowiązku modlitewnego nie jest konieczne pod groźbą grzechu. Jeśli danego dnia matka nie będzie w stanie odmówić żadnej z modlitw, dobrze, aby chociaż starała się dobrą myślą, pobożnym westchniem lub aktem strzelistym wesprzeć inne matki, gdyż sama każdego dnia będzie otrzymywała łaski dzięki modlitwom swoich wspólnotowych sióstr.

 1. Zachęta

Modlitwa jest głównym obowiązkiem każdej matki należącej do wspólnoty. Jednak zachęcamy, aby każda z nas starała się także:

 1. gorliwie poznawać swoje macierzyńskie obowiązki, coraz lepiej je rozumieć, coraz sumienniej je spełniać;
 2. korzystać z każdej sposobności, jaka się nadarzy do czynienia dobrych uczynków;
 3. unikać każdej pokusy, prowadzącej do zaniedbania obowiązków lub utraty wiary;
 4. miłować po chrześcijańsku wszystkie matki należące do wspólnoty;
 5. wspierać innych uczynkami miłosierdzia względem duszy i ciała;
 6. mieć otwarte serce na troski potrzebujących – biednych, chorych, samotnych;
 7. okazywać miłość i wsparcie również matkom nienależącym do wspólnoty, a potrzebującym pomocy. Chodzi głownie o młode matki, matki oczekujące potomstwa, matki w połogu, a także matki, które straciły swoje dzieci, oraz wdowy.
 1. Modlitewnik

Matko chrześcijańska!

Wielkie twoje powołanie, to i wiele potrzeba ci nauki i modlitwy. Jedno i drugie otrzymasz, dzięki przynależności do tej wspólnoty. Obyś w nauce znalazła zwierciadło matki wedle serca Bożego, a w modlitwie moc i pociechę w spełnianiu trudnych obowiązków. Matka Boża Pocieszenia niech ci będzie zawsze orędowniczką u Boga i Pana twojego. Amen.

         Poniżej podajemy modlitwy, które każda matka może odmówić w ciągu dnia w intencji siebie samej i matek należących do wspólnoty.  

 • Dowolny akt strzelisty np.:

– Ofiaruję Ci, Panie Boże wszechmogący, wszystkie myśli, słowa i uczynki, jako też i te modły moje: na większą cześć i chwałę Twoją, i szczęśliwość duszy mojej.

– O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się Co ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.

– Jezus, Maryja, Józef – w Was zbawienie moje, Wam oddaję duszę, Wam serce moje.

– Święty Józefie, przewodniku nasz, opiekuj się nami i Kościołem świętym.

– inne.

 • Zdrowaś Maryjo…
 • Pod Twoją obronę…
 • Anioł Pański…    
 • Modlitwa św. Bernarda

         Pomnij, o najmiłosierniejsza Panno Maryjo, iż nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, co się pod Twoją obronę ucieka, o Twoje wstawienie błaga i żebrze wspomożenia Twojego, miał być od Ciebie opuszczony.

         Tą wiarą ożywiony, o Panno nad Pannami, do Ciebie biegnę, przed Tobą stawam w mej nędzy, i grzesznik ze łzami rzucam się pod nogi Twoje. O Matko Słowa Wcielonego, nie gardź wołaniem moim, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.

 • Modlitwa do cudownej Matki Bożej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim

O Najświętsza, o najłaskawsza, najukochańsza Matko nasza.
Tyś nas od wieków w posiadanie Swoje wzięła. Tyś tu od wieków tron Swój pomiędzy nami założyć raczyła. My tedy, jako domownicy Twoi, z najgłębszą pokorą do stóp Twoich się rzucamy. Ciebie za Panią, za Matkę, za szczególniejsza naszą Powierniczkę, Orędowniczkę i Pocieszycielkę naszą obieramy.
My Tobie dusze nasze i ciało poświęcamy; my Ciebie na zawsze kochaniem naszych serc otaczać chcemy; my do Ciebie ze wszystkimi potrzebami swoimi, z całą ufnością garnąć się postanawiamy.
Wyjednaj nam łaskę skruchy, łzy pokutne i miłosierdzie Boże.
Napełnij serce nasze miłością cnót Twoich, zapal je ogniem jakim Ty, o Matko nieustannie gorejesz. Bądź nam drogą naszą wiodącą nas do Jezusa; bądź nam źródłem łask Jego wszelkich,
do zbawienia nam potrzebnych.
Pamiętaj na Kościół nasz święty, zasłaniaj go, broń go, z ucisku go wybaw. Weź w swoją opiekę Ojca Św. i wszystkie sługi Chrystusowe. Wyjednaj łaskę, by pokój bratni i zgoda świata zakwitły na ziemi. Króluj ciągle Ojczyźnie naszej drogiej.
Proś, błagaj i zaklinaj Króla naszego Jezusa, by czas kary nam skrócił, by się zlitował nad nami. Chroń nas od grzechu, od głodu, ognia, wojny i klęsk wszelkich. Chorych uzdrawiaj, strapionych pocieszaj, biednym i opuszczonym łzy ocieraj;
w potrzebach naszych nas wspieraj; w pokusach wzmacniaj, w niebezpieczeństwach ratuj.
A przede wszystkim w chwili śmierci, w tej strasznej godzinie, od której wieczność cała zależy, och, wtedy o Matko użyj całej swej mocy, od Boga Ci danej, byśmy nie zginęli na wieki.
O Matko nasza najmilsza, tyleś tu cudów na tym miejscu zdziałała, tyleś próśb wysłuchała, wysłuchaj i nas łaskawie. Bądź nam Matką naszą, ratuj nas, wspieraj i pocieszaj nas. Amen.

 • Modlitwa matki chrześcijanki

         O najdrobrotliwszy Panie Jezu Chryste, padam przed Tobą na kolana i w pokorze ducha proszę Cię o łaskę i pomoc w wychowaniu moich od Ciebie mi powierzonych dziatek. Miej je zawsze w Twej przenajświętszej opiece i oddalaj od nich wszytko to, co by im na duszy lub ciele szkodzić mogło i doprowadź szczęśliwie do przeznaczonego celu. O to Cię proszę za wstawiennictwem Przenajświętszej Matuchny Twojej, którą z głębi serca pozdrawiam słowy Archanioła, mówiąc: zdrowaś Maryjo…

 • Modlitwa za dzieci

         Boże, któryś mi dał dzieci, są one Twoją własnością, są darem łaskawym Twojej ojcowskiej dobroci, zachowaj mi je, jeżeli to zbawiennym dla ich duszy widzisz. Dopomóż mi, o Panie, i wspieraj me usiłowania, abym je na chwalę Twoją wychować zdołała. W tym przedsięwzięciu i do wypełnienia tego obowiązku użyczaj mi cierpliwości, światła, siły i możności. Udziel mi promyka Twej Boskiej jasności, abym je dokładnie prawd Twoich nauczała, abym je sercem rodzicielskim kochając, uchybienia ich prostowała, abym cnoty ich umiała od złych skłonności rozróżniać. Wpajaj w ich serca obrzydzenie do grzechu, ochotę do nauki, miłość cnoty i gorliwość o Twą chwałę. Zachowaj ich serca od uporu, krnąbrności, gnuśności i lekkomyślności. Nie dopuszczaj, aby niewinność duszy utracić miały, strzeż je od złych towarzystw, któryby je na drogę występku naprowadzić mogły. Utwórz w nich ducha według świętej nauki Twojej; zaszczep w nich pokorę i prostotę dziatek swoich. Ewangelią Twoją oświecone, niechaj trzymają się wiernie zasad, które im Boska Twa nauka wskazuje, utwierdzaj ich wiarę, iżby głęboko w ich serce zakorzenić się mogła, i zachowaj ich od zgubnego wpływu zgorszenia, gdy burzliwe namiętności zagrażać będą czystości ich duszy.

         Oby Ciebie, najdobrotliwszy Boże, po wszystkie chwile życia i we wszelkich zdarzeniach w żywej pamięci miały, oby idąc za głosem sumienia nauką Twą oświeconego, prawa Twoje wiernie zachowywały. Spraw, o Boże, aby ich serca tchnęły samą dobrocią i umiłowaniem cnoty. Spraw, abym z dzieci, których mi dobrotliwie doczekać dozwolisz, mógł mieć rzetelną pociechę widzenia w nich prawych chrześcijan, wiernych pełnicieli przykazań Twoich, a tym samym ludzi cnotliwych.

         Gdy dojdą do lat dojrzałości, nie będę się sprzeciwiać, Panie, ich powołaniu; owszem, do jakiego chęć okażą, skoro zdatnymi będą i skoro to nie będzie się sprzeciwiało uczciwości, sama dołożę starania, aby im drogę do szczęścia ułatwić, iżby swobodnie Cię wielbić mogły. Czuję aż nadto, o Boże mój, ciężar przywiązany do przyzwoitego wychowania dzieci, wiem jak słodkie są owoce poświęcenia się ich dobru. Dlatego błagam Cię, Panie, w pokorze, o udzielenie mi pomocy Twej łaski, iżbym wspierana światłem Twoim, umiała dostatecznie odpowiedzieć moim obowiązkom. Jakże byłabym szczęśliwa, gdybym w ostatniej chwili życia mógła z wewnętrznym przeświadczeniem przemówić do Ciebie: „Boże litościwy, Tyś mi dał dzieci, Tyś mi ich wychowanie powierzył, ja kształciłam je na prawych chrześcijan, iżby mogły zostać wiecznotrwałej ojczyzny obywatelami; ja zaszczepiłam w ich sercach miłość cnoty, ja usposobiłam ich na ludzi cnotliwych”.

         Nie dopuszczaj, o Boże mój, iżbym głos tej prośby mojej zmieniać miał przeciwnymi postępkami życia mojego, nie dopuszczaj, abym przykładem, który ze mnie brać lub drudzy dawać im będą, albo niedbalstwem moim, miał tłumić w nich to, o wlanie czego w ich serca błagam Cię, Panie.

         Błogosławże mi, Panie, błogosławiąc mym dziatkom, czuwaj nade mną, abym i ja mogła skutecznie czuwać nad nimi. A ponieważ, o Sędzio sprawiedliwy, nie błogosławiłeś i nie karałeś częstokroć dzieci za grzechy rodziców, błagam Cię jeszcze z serdecznym żalem, racz litościwie odpuścić mi moje winy. Grzechów także młodości i niewiadomości mych dziatek, nie pamiętaj, Panie.

         Mam nadzieję, iż te chęci moje spełnione zostaną, bo się z zamiarami Twoimi zgadzają. Pobłogosław w Trójcy Świętej jedyny Boże te rodzicielskie życzenia i błogosławieństwo moje, które dziatkom moim daję w imię Twoje Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen.